Hồ sơ tự công bố

Nhãn Tết 2020 Pepsi 7up Mir Olong

1/ Nhãn Tết Pepsi Mirinda 2020

CV label tet can 2019 Pep Mir.pdf

2/ Nhãn Tết 7up 2020

CV 7up Tet Can 2020.pdf

3/ Nhãn Tết Olong 2020

Label Oolong Tet 2020.pdf