Hồ sơ tự công bố

Nhãn PET 330 ml

1/ Nhãn Pepsi 7up Mir PET 330 ml

PET 330 ml Pepsi 7up Mir Cam.pdf