Công khai thông tin môi trường

Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục.30.07.2022.HMP