Công khai thông tin môi trường

Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục.18.07.2022.HMP