Công khai thông tin môi trường

Kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục.11.08.2022.HMP