Công khai thông tin môi trường

Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục. 04.07.2022. HMP