Hồ sơ tự công bố

Kết quả nước tuần 32 - tháng 8/2017 - Nhà máy Suntory PepsiCo - Quận 12