Hồ sơ tự công bố

Kết quả nước tháng 7, tháng 8 - 2017 - Nhà máy Suntory PepsiCo - Quận 12