Hồ sơ tự công bố

Kết quả kiểm tra nước tuần 33 đến 52 năm 2017 - Nhà máy Suntory PepsiCo - Quận 12