Hồ sơ tự công bố

Kết quả kiểm tra nước tuần 33 - 36 - Nhà máy Suntory PepsiCo - Quận 12