Hồ sơ tự công bố

Kết quả kiểm tra nước tuần 10 năm 2020 - Nhà máy Suntory PepsiCo Quận 12