Hồ sơ tự công bố

Kết quả kiểm tra nước tuần 1 đến 52 năm 2018 - Nhà máy Suntory PepsiCo Quận 12