Hồ sơ tự công bố

Hồ sơ tự công bố - Pepsi Cola

1/ Hồ sơ tự công bố - Pepsi Cola

hs tu cong bo Pepsi 16.pdf

2/ Nhãn Pepsi summer và bổ sung quy cách bao gói PET 330 ml và PET 500 ml gồm 2 files:

Pepsi summer 1.pdf

Pepsi summer 2.pdf

3/ RGB Pepsi

RGB Pepsi NU.pdf

4/ Pesi Can 245 ml

Can 245 ml Ngo project.pdf