Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM XIRO

1. XIRO MIRINDA VỊ SODA KEM


Hồ Sơ Tự Công Bố : 


01- 2020 Xiro Mirinda vị Soda Kem.pdf (001/SPVB/2020)


2. XIRO TRÀ ĐEN VỊ CHANH


Hồ Sơ Tự Công Bố :


23-2019 Xi rô trà đen vị chanh.pdf (023/SPVB/2019)

002-2021 Hồ sơ tự công bố Xi rô Lipton trà đen vị chanh.pdf (002/SPVB/2021)


Công Văn:


2021: 20-21 Công văn điều chỉnh shelf life BIB Lipton lemon.pdf (20-21/UPL)


3. XIRO 7UP


Hồ Sơ Tự Công Bố :


019-2018 Hồ sơ công bố Xi-rô 7up.pdf (019/SPVB/2021)


Công Văn:


2019: 14 update label BIB 7up only non HFCS.pdf (14-19/UPL)

2020: 30-20 BIB 7up va Mir Orange add PRO logo.pdf (30-20/UPL)


4. XIRO PEPSI COLA


Công Bố Phù Hợp:


CBPH xiro Pepsi HFCS da ky.pdf (19597/2017/ATTP-XNCB)


Công Văn:


2019: 16 BIB pepsi theo ND43.pdf (16-19/UPL)

2020: 41_20 CÔng văn thay đổi nhãn Xi rô Pepsi.pdf (41-20/UPL)


XIRO MIRINDA HƯƠNG CAM


Công Bố Phù Hợp:


CBPH BIB MO HFCS da ky.pdf (17205/2017/ATTP-XNCB)