Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TWISTER

TWISTER NƯỚC TRÁI CÂY CHANH DÂY


1. Hồ Sơ Tự Công Bố:


042-2018 Hồ sơ tự công bố TPBS Nước trái cây chanh dây Twister.pdf (042/SPVB/2018)


Công Văn:


2019: 36 CV thay doi nhan chanh day add Eng can - PET TPHCM.pdf (36-19/UPL)


2020: 


36_20 Thay đổi nhãn Twister Chanh dây.pdf (36-20/UPL)
47_20 Công văn bổ sung nhãn Twister chanh dây Tết.pdf (47-20/UPL)


2. Hồ Sơ Tự Công Bố:

008-2019 Hồ sơ tự công bố Nước trái cây chanh dây Twister.pdf (008/SPVB/2019)


Công Văn:


2019: 36 CV thay doi nhan chanh day add Eng can - PET TPHCM.pdf (36-19/UPL)

2020: 36_20 Thay đổi nhãn Twister Chanh dây.pdf (36-20/UPL)


TWISTER NƯỚC CAM ÉP NHÃN HIỆU TROPICANA


1. Hồ Sơ Tự Công Bố:


008-2018 Hồ sơ tự công bố TPBS Twister - nước cam ép, nhãn hiệu Tropicana.pdf (008/SPVB/2018)


Công Văn:


2019:


8 Twister No1.pdf (08-19/UPL)
38 CV Twister orange 1 L.pdf (38-19/UPL)


2020:


4-20 Twister orange new look.pdf (04-20/UPL)
21-20 Tiwter orange 1 L Pro logo.pdf (21-20/UPL)
37_20 Thay đổi nhãn Twister Cam.pdf (37-20/UPL)


2021:


21-21 Công văn thay đổi nhãn PET 350, 455 Twister - Nước cam ép nhãn hiệu Tropicana.pdf (21-21/UPL)
26-21 Công văn thay đổi nhãn cho sản phẩm Twister - Nước cam ép nhãn hiệu Tropicana can 320 ml.pdf (26-21/UPL)
28-21 Công văn thay đổi nhãn Twister - Nước cam ép nhãn hiệu Tropicana PET 1 L.pdf (28-21/UPL)
33-21 Công văn bổ sung nhãn Twister 1 L (Tết).pdf (33-21/UPL)
38-21 Công văn bổ sung nhãn Twister Orange Tết.pdf (38-21/UPL)
40-21 Công văn bổ sung nhãn Twister Orange 1 L & Twister PA 320 ml promotion.pdf (40-21/UPL)


2. Hồ Sơ Tự Công Bố:


011-2018 Hồ sơ tự công bố TPBS Twister - nước cam ép 10% nhãn hiệu Tropicana.pdf (011/SPVB/2018)


Công văn:


2021: 03-21 Công văn thay đổi nhãn Twister RGB.pdf (03-21/UPL)


TWISTER NƯỚC TRÁI CÂY CHANH LEO & TÁO


Hồ Sơ Tự Công Bố:


021-2021 Hồ sơ tự công bố Twister Nước trái cây chanh leo và táo.pdf (021/SPVB/2021)


Công Văn:


2021: 40-21 Công văn bổ sung nhãn Twister Orange 1 L & Twister PA 320 ml promotion.pdf (40-21/UPL)


NƯỚC UỐNG SỮA TRÁI CÂY HƯƠNG CAM NHÃN HIỆU TROPICANA TWISTER JUICY MILK


Công Bố Phù Hợp:

CBPH juicy milk orange da ky.pdf (20307/2017/ATTP-XNCB)


Hồ Sơ Tự Công Bố:

006-2022 Bản tự công bố Nước uống sữa trái cây hương cam Juicy milk.pdf (006/SPVB/2022)


NƯỚC UỐNG SỮA TRÁI CÂY HƯƠNG DÂU NHÃN HIỆU TROPICANA TWISTER JUICY MILK


Công Bố Phù Hợp:

CBPH juicy milk strawberry da ky.pdf (25603/2017/ATTP-XNCB)


Hồ Sơ Tự Công Bố:

007-2022 Bản tự công bố Nước uống sữa trái cây hương dâu Juicy milk.pdf (007/SPVB/2022)