Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TWISTER

TWISTER NƯỚC TRÁI CÂY CHANH DÂY

Hồ Sơ Tự Công Bố: 


8-2019 Nước trái cây chanh dây Twister PET.pdf (008/SPVB/2019)


042-2018 TPBS Nước trái cây chanh dây Twister.pdf (042/SPVB/2018)


TWISTER NƯỚC ÉP CAM NHÃN HIỆU TROPICANA

Hồ Sơ Tự Công Bố: 


008-2018 Hồ sơ công bố TPBS Twister - nước cam ép nhãn hiệu Tropicana.pdf (008/SPVB/2018)


011-2018 TPBS Twister - nước cam ép 10% nhãn hiệu Tropicana.pdf (011/SPVB/2018)