Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TEA PLUS

TRÀ OLONG VỊ CHANH TEA + PLUS

Hồ Sơ Tự Công Bố:

23_2020 Tra Oolong vị Chanh Tea+ Plus.pdf (023/SPVB/2020)



TRÀ OLONG KHÔNG ĐƯỜNG TEA +

Hồ Sơ Tự Công Bố:

9-2019 Trà Olong không đường tea +.pdf (009/SPVB/2019)


TRÀ OLONG TEA +

Hồ Sơ Tự Công Bố:

024-2018 Trà ô long Tea+ (Plus)_ PET.pdf (024/SPVB/2018)


TRÀ MATCHA TEA +

Hồ Sơ Tự Công Bố:

030-2018 Trà xanh matcha Tea+ (Plus) _ PET.pdf (030/SPVB/2018)