Hồ sơ tự công bố

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM (FSSC) 22000

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Quảng Nam 

QNP_ FSSC22K 2020-2023 Ver5 VNmese.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Bắc Ninh

BNP FSSC22K 2020-2023_Ver5. VNmese.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Hóc Môn

HMP_ FSSC 22000 Certificate 2020-2022 V5 - VNmese.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Đồng Nai

DOP_ FSSC22K 2020-2022 V5 - VNmese.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Cần Thơ

CTP_ FSSC22K 2020-2024 Ver5 VNmese.pdf