Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM XIRO

1. XIRO MIRINDA VỊ SODA KEM


Hồ Sơ Tự Công Bố : 


001-2020 Hồ sơ tự công bố BIB Soda kem.pdf (001/SPVB/2020)


2. XIRO TRÀ ĐEN VỊ CHANH


Hồ Sơ Tự Công Bố :


23-19 hs tu cong bo BIB Lipton ty le 14.pdf (023/SPVB/2019)


002-2021 Hồ sơ tự công bố Xi rô Lipton trà đen vị chanh.pdf (002/SPVB/2021)


Công Văn:


2021: 20-21 Công văn điều chỉnh shelf life BIB Lipton lemon.pdf (20-21/UPL)


3. XIRO 7UP


Hồ Sơ Tự Công Bố :


019-2018 Xi-rô 7up.pdf (019/SPVB/2018)


Công Văn:


2019: 14 update label BIB 7up only non HFCS.pdf (14-19/UPL)

2020: 30-20 BIB 7up va Mir Orange add PRO logo.pdf (30-20/UPL)


4. XIRO PEPSI COLA


1. Công Bố Phù Hợp:


CBPH xiro Pepsi HFCS da ky.pdf (19597/2017/ATTP-XNCB)


2. Hồ Sơ Tự Công Bố :


004-2022 Hồ sơ tự công bố BIB Pepsi Cola.pdf (004/SPVB/2022)


Công Văn:


2019: 16 BIB pepsi theo ND43.pdf (16-19/UPL)

2020: 41_20 CÔng văn thay đổi nhãn Xi rô Pepsi.pdf (41-20/UPL)


3. Hồ Sơ Tự Công Bố :


011-2022 Bản tự công bố BIB Pepsi Cola Bamboo.pdf (011/SPVB/2022)


5. XIRO MIRINDA HƯƠNG CAM


Công Bố Phù Hợp:


CBPH BIB MO HFCS da ky.pdf (17205/2017/ATTP-XNCB)

Hồ Sơ Tự Công Bố :

005-2022 Bản tự công bố BIB Mirinda hương cam.pdf (005/SPVB/2022)

5. XIRO PEPSI KHÔNG CALO

013-2022 Bản tự công bố BIB Pepsi Không Calo.pdf (013/SPVB/2022)