Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM MIRINDA

NƯỚC UỐNG CÓ GAZ MIRINDA HƯƠNG CAM


1. Hồ Sơ Tự Công Bố:


005-2021 Hồ sơ tự công bố nước uống có gaz Mirinda Hương Cam.pdf (005/SPVB/2021)


Công Văn:


2. Hồ Sơ Tự Công Bố:


Công Văn:

2020:


2021:


NƯỚC UỐNG CÓ GAZ MIRINDA VỊ SODA KEM 

1. Hồ Sơ Tự Công Bố:


001-2020 Hồ sơ tự công bố BIB Soda kem.pdf (001/SPVB/2020)


2. Hồ Sơ Tự Công Bố:

010-2021 Hồ sơ tự công bố Nước uống có gaz Mirinda vị Soda kem.pdf (010/SPVB/2021)


Công Văn:


2021:


25-21 Công văn bổ sung nhãn Mirinda soda kem promotion 320 ml.pdf (25-21/UPL)
36-21 Công văn bổ sung nhãn Nước uống có gaz Mirinda Ss, SDK, ĐM (full sugar) & cam (HFCS) Tết.pdf (36-21/UPL)
43-21 Công văn thay đổi nhãn & bs quy cách MRD vị soda kem 390 ml.pdf (43-21/UPL)
44-21 Công văn bổ sung nhãn MRD Sarsi & 2 SDK 1,5 L; Pepsi + MRD Orange Bamboo 1,5 L.pdf (44-21/UPL)


3. Hồ Sơ Tự Công Bố:


13-19 hs tu cong bo Mirinda Green cream.pdf (013/SPVB/2019)


Công Văn:


2019: 41 KM 7up 1L5 tang Green cream 390 ml.pdf (41-19/UPL)


2020:


3 - 20 Can 245 ml Mir.pdf (03-20/UPL)
13-20 Lon 245 Mir Green cream Orange Ngo project.pdf (13-20/UPL)
31-20 3 sp Mir Can Tet 2021.pdf (31-20/UPL)
43_20 Thay đổi nhãn MRD soda kem.pdf (43-20/UPL)


2021:


07_21 Công văn bổ sung nhãn 320 Mirinda Cam, Sarsi, Soda, me và 330 PET me.pdf (07-21/UPL)

43-21 Công văn thay đổi nhãn & bs quy cách MRD vị soda kem 390 ml.pdf (43-21/UPL)
44-21 Công văn bổ sung nhãn MRD Sarsi & 2 SDK 1,5 L; Pepsi + MRD Orange Bamboo 1,5 L.pdf (44-21/UPL)


NƯỚC UỐNG CÓ GAZ MIRINDA XÁ XỊ


1. Hồ Sơ Tự Công Bố:


011-2021 Hồ sơ tự công bố Nước uống có gaz Mirinda hương xá xị.pdf (011/SPVB/2021)

Công Văn:

2021:

29-21 Công văn bổ sung RGB Mirinda hương xá xị.pdf (29-21/UPL)

36-21 Công văn bổ sung nhãn Nước uống có gaz Mirinda Ss, SDK, ĐM (full sugar) & cam (HFCS) Tết.pdf (36-21/UPL)

44-21 Công văn bổ sung nhãn MRD Sarsi & 2 SDK 1,5 L; Pepsi + MRD Orange Bamboo 1,5 L.pdf (44-21/UPL)

2. Hồ Sơ Tự Công Bố:

14-19 hs tu cong bo Mirinda Sarsi.pdf (014/SPVB/2019)


Công Văn:


2020:


24-20 Mir Cam Sarsi Pro logo.pdf (24-20/UPL)
31-20 3 sp Mir Can Tet 2021.pdf (31-20/UPL)
44_20 thay đổi nhãn nắp khoén 7up & MRD Sarsi& MRD Cam.pdf (44-20/UPL)


2021: 07_21 Công văn bổ sung nhãn 320 Mirinda Cam, Sarsi, Soda, me và 330 PET me.pdf (07-21/UPL)


NƯỚC UỐNG CÓ GAZ MIRINDA VỊ ĐÁ ME

Hồ Sơ Tự Công Bố


19 tu cong bo Mir Tamarind.pdf (019/SPVB/2020)


Công Văn:


2021:


07_21 Công văn bổ sung nhãn 320 Mirinda Cam, Sarsi, Soda, me và 330 PET me.pdf (07-21/UPL)

36-21 Công văn bổ sung nhãn Nước uống có gaz Mirinda Ss, SDK, ĐM (full sugar) & cam (HFCS) Tết.pdf (36-21/UPL)

NƯỚC UỐNG CÓ GAZ MIRINDA VỊ SODA KEM VIỆT QUẤT


Hồ Sơ Tự Công Bố


002-2022 Hồ sơ tự công bố Nước uống có gaz Mirinda vị soda kem việt quất.pdf (002/SPVB/2022)