Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LIPTON

LIPTON TRÀ ĐEN VỊ CHANH

1. Hồ Sơ Tự Công Bố:


022-2018 Lipton trà đen vị chanh.pdf (022/SPVB/2018)


Công Văn:


2020: 20-20 Lipton Pro.pdf (20-20/UPL)

2021: 14-21 Công văn thay đổi nhãn nắp khoén 7up và Lipton trà chanh.pdf (14-21/UPL)2. Hồ Sơ Tự Công Bố:

038-2018 Lipton trà đen vị chanh.pdf (038/SPVB/2018)


Công Văn:


2019: 10 Lipton black tea lemon old FML No1 2018.pdf (10-19/UPL)

3. Hồ Sơ Tự Công Bố:


001-2021 Lipton trà đen vị chanh.pdf (001/SPVB/2021)


LIPTON TRÀ ĐEN VỊ ĐÀO

Hồ Sơ Tự Công Bố:


002-2018 Lipton trà đen vị đào 455 ml.pdf (002/SPVB/2018)


Công Văn:


2019: 4 Lipton Peach No1 less sugar.pdf (04-19/UPL)


2020: 20-20 Lipton Pro.pdf (20-20/UPL)


LIPTON TRÀ ĐEN VỊ CHANH MẬT ONG

Hồ Sơ Tự Công Bố:


023-2018 Lipton trà xanh vị chanh mật ong.pdf (023/SPVB/2018)


Công Văn:


2021: 12_21 Công van Lipton Tra xanh vi chanh mat ong.pdf (12-21/UPL)